Блок трансакција
петок, 06 септември 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Киро Дандаро АД Битола
Шифра: KDBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 5,11 ЕУР
Количина: 28.200
% од основната главнина: 5,82%
Цена по акција (во денари): 862,75
Вредност на трансакција (во денари): 24.329.550,00