Котација на тринаесеттата емисија на обврзници за денационализација
среда, 06 август 2014

На седницата одржана на 06.08.2014 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација.

Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
-        Вид на хартијата од вредност: Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
-        Издавач: Република Македонија;
-        Вкупен износ на емисијата: 10.000.000 евра;
-        Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
-        Број на издадени обврзници во емисијата: 10.000.000;
-        Датум на издавање: 05.08.2014 година;
-        Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 05.08.2014 година;
-        Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2024 година;
-        Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2015 година;
-        Почеток на тргување со обврзниците:08.08.2014 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
-       ИСИН:MKMINF200DD2;
-       Шифра за тргување на Берзата:RMDEN13;
-       Распоред на тргување: Континуирано тргување.