ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 06 јули 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 04.07.2016 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -174 сопствени обични акции по цена од 550,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.07.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Огражден АД Струмица –33 приоритетни акции - Македонија Турист АД Скопје –386 обични акции