Комерцијална Банка АД Скопје и Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци
четврток, 06 ноември 2003
Комерцијална Банка АД Скопје Шифра: КМБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 5.000 ДЕН Количина: 4.000 % од основната главнина: 0,99% Цена по акција (во денари): 2.500,00 Вредност на трансакција (во денари): 10.000.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци Шифра: ТКВШ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 100 ДЕМ Количина: 5.090 % од основната главнина: 2,46% Цена по акција (во денари): 1.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.090.000,00 Членка-Продавач: МИ Членка-Купувач: МИ