БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
четврток, 05 април 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Киро Дандаро АД Битола Шифра: KDBT Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Редовен пазар – Слободен Пазар Номинална вредност: 5,11 ЕУР Количина: 52.504 % од основната главнина: 10,83% Цена по акција (во денари): 861,34 Вредност на трансакција (во денари): 45.223.795,36