Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување
петок, 05 ноември 2021

Согласно член 42-а и член 63-а од Правилата за котација, Берзата, со состојба 01.11.2021 година, изврши почетно утврдување на котираните акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата.

Списокот на овие котирани акционерски друштва е објавен на интернет страница на Берзата, во делот Издавачи/Официјален пазар/Кодекс за корпоративно управување https://www.mse.mk/mk/content/3/11/2021/corporate-governance