Промена во структурата на капиталот на Тане Цалески АД Кичево
среда, 05 ноември 2003
На 24.10.2003 година на јавна берзанска аукција беа продадени 11.221 акции на Тане Цалески АД Кичево (43,99% од главнината на друштвото). Купувач на акциите е лицето Мито Митаноски, со адреса на живеење ул. “Трајче Стерјоски“ бр.10, Кичево.