Промена во структурата на капиталот на Единство АД Тетово
вторник, 04 ноември 2003
На 12.09.2003 година на јавна берзанска аукција беа продадени 42.189 акции на Единство АД Тетово (14,52% од главнината на друштвото) во сопственост на Агенцијата на РМ за приватизација. Купувач на акциите е правното лице S.G. TRADELINK LIMITED, со адреса FLET PULTENES MANSIO 3 BATH BA 24 DR, GREAT BRITAIN.