Котација на државни обврзници
понеделник, 04 јануари 2021

Ве известуваме дека согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација и проширување на котацијата на државни обврзници, почнувајќи од 05.01.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)    
Вид на хв: државни обврзници без евро клаузула
Вредност на емисијата: 2.100.020.000,00 МКД
Број на издадени хв: 210.002
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 31.12.2020
Датум на достасување: 31.12.2022
Каматна стапка: 0,90%
Шифра на тргување: M311222
ИСИН: MKMINF20GV19

2)    
Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 200.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 20.000
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 31.12.2020
Датум на достасување: 31.12.2022
Каматна стапка: 0,60%
Шифра на тргување: M311222D
ИСИН: MKMINF20GV27

3)    
Вид на хв: државни обврзници без евро клаузула
Вредност на емисијата: 6.357.500.000,00 МКД
Број на издадени хв: 635.750
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 31.12.2020
Датум на достасување: 31.12.2023
Каматна стапка:1,30%
Шифра на тргување: M311223
ИСИН: MKMINF20GV35

4)    
Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 1.800.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 180.000
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 31.12.2020
Датум на достасување: 31.12.2023
Каматна стапка:1%
Шифра на тргување: M311223D
ИСИН: MKMINF20GV43