Блок трансакција
петок, 31 јули 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје
Шифра: RADE
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 20 ЕУР
Количина: 5.159
% од основната главнина: 2,50%
Цена по акција (во денари): 1.440,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.428.960,00