Блок трансакција
вторник, 31 октомври 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ОКТА АД Скопје
Шифра: OKTA
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 1.565
% од основната главнина: 0,18%
Цена по акција (во денари): 7.588,00
Вредност на трансакција (во денари): 11.875.220,00