Котација на државни обврзници
среда, 30 јуни 2021

Ве известуваме дека согласно поднесено Барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 01.07.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)
Вид на хв: државни обврзници со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 557.280.000,00 МКД
Број на издадени хв: 55.728
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 17.06.2021
Датум на достасување: 17.06.2036
Каматна стапка: 2,20%
Шифра на тргување: M170636D
ИСИН: MKMINF20GW59
 

2)
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 598.200.000,00 МКД
Број на издадени хв: 59.820
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 17.06.2021
Датум на достасување: 17.06.2036
Каматна стапка: 2,50%
Шифра на тргување: M170636
ИСИН: MKMINF20GW42