Блок трансакции
понеделник, 03 јули 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:


ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 2.383
% од основната главнина: 1,17%
Цена по акција (во денари): 2.960,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.053.680,00


Жито Полог АД Тетово
Шифра: ZPOG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 3.112
% од основната главнина: 5,56%
Цена по акција (во денари): 2.266,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.051.792,00