Македонската берза АД Скопје, Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија и Институтот на директори потпишаа Меморандум за соработка
понеделник, 03 јуни 2019

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија, Македонската берза АД Скопје и Институтот на директори потпишаа Меморандум за соработка.  Потписниците на овој Меморандум имаат заедничка цел за промовирање на добрите практики на Корпоративното управување преку зголемување на нивото на едукација на оваа значајна тема и подобрување на деловното окружување преку промовирање на одличноста во корпоративното управување и помош и поддршка на директорите во остварувањето на нивните функции. 


Соработката ќе започне со организација на втората Обука за корпоративни секретари во Република Северна Македонија. Улогата на корпоративниот секретар е да се унапреди квалитетот на корпоративното управување во компанијата и да се почитуваат постојните корпоративни правила и политики, притоа грижејќи се за примена на законските процедури од страна на органот на управување и остварување на правата и обврските на одборот на директори, односно надзорниот одбор во согласност со законите, статутот и другите акти на друштвото.