Котација на државни обврзници
понеделник, 03 април 2023

Ве известуваме дека согласно Барањето бр.15-2790/1 од 29.03.2023 година и Барањето бр.15-2160/1 од 08.03.2023 година од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 04.04.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)
Вид на хв: државни обврзници  без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 688.800.000,00 МКД
Број на издадени хв: 68.880
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 30.03.2023
Датум на достасување: 30.03.2038
Каматна стапка: 5,90%
Шифра на тргување: M300338
ИСИН: MKMINF20GZ49

2)
Вид на хв: државни обврзници со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 309.150.000,00 МКД
Број на издадени хв: 30.915
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 30.03.2023
Датум на достасување: 30.03.2038
Каматна стапка: 5,65%
Шифра на тргување: M300338D
ИСИН: MKMINF20GZ56

3)
Вид на хв: државни обврзници  без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 1.126.910.000,00 МКД
Број на издадени хв: 112.691
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 03.03.2023
Датум на достасување: 03.03.2038
Каматна стапка: 5,90%
Шифра на тргување: M030338
ИСИН: MKMINF20GZ31