Блок трансакција
понеделник, 03 декември 2018

Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 386
% од основната главнина: 0,45%
Цена по акција (во денари): 13.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.018.000,00