Блок трансакција
среда, 29 мај 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ОИЛКО КДА Скопје
Шифра: OILK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна Котација 
Номинална вредност: 6.000 МКД
Количина: 3.440
% од основната главнина: 1,37%
Цена по акција (во денари): 4.800,00
Вредност на трансакција (во денари): 16.512.000,00