Блок трансакција
вторник, 29 декември 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 1.749
% од основната главнина: 0,86%
Цена по акција (во денари): 3.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.247.000,00