Котација на Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација
петок, 29 декември 2017

На седницата одржана на 29.12.2017 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација.

Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
     - Вид на хартијата од вредност: Шестнаесеттата емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
     - Издавач: Република Македонија;
     - Вкупен износ на емисијата: 8.000.000 евра
     - Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
     - Број на издадени обврзници во емисијата: 8.000.000;
     - Датум на издавање: 28.12.2017 година;
     - Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 28.12.2017 година;
     - Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2027 година;
     - Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2018 година;
     - Почеток на тргување со обврзниците: 05.01.2018 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
     - ИСИН: MKMINF200DG5;
     - Шифра за тргување на Берзата: RMDEN16;
     - Распоред на тргување: Континуирано тргување.