ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 28 мај 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 23.05.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -99 сопствени обични акции по цена од 2.857,00 денари за една акција, преку четири трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –135 обични акции;