КОТАЦИЈА НА ДВАНАЕСЕТТАТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
вторник, 28 мај 2013
На седницата одржана на 27.05.2013 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација.

Дванаесетата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
- Вид на хартијата од вредност: Дванаесетта емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
- Издавач: Република Македонија;
- Вкупен износ на емисијата: 13.000.000 евра;
- Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
- Број на издадени обврзници во емисијата: 13.000.000;
- Датум на издавање: 22.05.2013 година;
- Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 22.05.2013 година;
- Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2023 година;
- Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2014 година;
- Почеток на тргување со обврзниците: 29.05.2013 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
- ИСИН: MKMINF200DC4;
- Шифра за тргување на Берзата: RMDEN12;
- Распоред на тргување: Континуирано тргување.