Блок трансакција
четврток, 28 април 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Гранит АД Скопје
Шифра: GRNT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 3.860
% од основната главнина: 0,13%
Цена по акција (во денари): 1.301,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.021.860,00