Тетекс АД Тетово
петок, 28 март 2003
Собранието на Друштвото, на предлог на Одборот на директори, на својата седница одржана на ден 15.05.2002 година, донесе Одлука со која се одобрува Тетекс АД Тетово да врши откуп на сопствени акции кои се нудат за продажба на Македонската Берза АД Скопје.Согласно оваа Одлука бр. 0201-1857/5, на ден 27.03.2003 година Друштвото изврши откуп на 4.431 сопствена обична акција.