Годишно собрание на Градежен институт Македонија АД Скопје
петок, 28 ноември 2003
Градежен институт Македонија АД Скопје известува дека на 14.12.2003 година ќе се одржи Собрание на акционери на друштвото, со следниот дневен ред: I. Процедурален дел 1. Отварање на Собранието 2. Избор на записничар 3. Избор на верификациона комисија 4. Избор на комисија за избор 5. Утврдување на кворум за работа II. Работен дел 1. Донесување Одлука за решавање на статусот на сопствени акции на друштвото.