Блок трансакција
понеделник, 28 октомври 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 1.177
% од основната главнина: 1,38%
Цена по акција (во денари): 14.260,00
Вредност на трансакција (во денари): 16.784.020,00