Блок трансакции
среда, 27 септември 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 7.001
% од основната главнина: 1,79%
Цена по акција (во денари): 2.600,00
Вредност на трансакција (во денари): 18.202.600,00


Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 3.290
% од основната главнина: 0,84%
Цена по акција (во денари): 2.600,00
Вредност на трансакција (во денари): 8.554.000,00