Блок трансакција
петок, 27 септември 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 1.724
% од основната главнина: 2,02%
Цена по акција (во денари): 3.145,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.421.980,00