Блок трансакција
четврток, 27 септември 2018

Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Макошпед АД Скопје
Шифра: MKSD
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 1.000 МКД
Количина: 38.630
% од основната главнина: 4,90%
Цена по акција (во денари): 189,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.301.070,00