Блок трансакција
понеделник, 27 мај 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

НЛБ Банка АД Скопје
Шифра: TNB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна Котација 
Номинална вредност: 1.000 МКД
Количина: 2.968
% од основната главнина: 0,35%
Цена по акција (во денари): 17.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 51.940.000,00