Гранит АД Скопје
четврток, 27 март 2003
Управниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје на 35-та редовна седница, одржана на ден 07.02.2003 година, донесе Одлука со која се одобрува ГД Гранит АД Скопје да врши откуп на сопствени акции кои се нудат за продажба на Македонската Берза АД Скопје.