Алкалоид АД Скопје
четврток, 27 март 2003
Алкалоид АД Скопје Шифра: АЛК Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 25,56 ЕУР Количина: 2.391 % од основната главнина: 0,18 % Цена по акција (во денари): 2.300,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.499.300,00 Членка-Продавач: МИ Членка- Купувач: КБ