Блок трансакција
четврток, 27 декември 2018

Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 500
% од основната главнина: 0,58%
Цена по акција (во денари): 12.340,00
Вредност на трансакција (во денари): 6.170.000,00