БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
среда, 27 декември 2017
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Скопски Пазар АД Скопје Шифра: SPAZ Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 51,13 ЕУР Количина: 700 % од основната главнина: 0,82% Цена по акција (во денари): 12.750,00 Вредност на трансакција (во денари): 8.925.000,00