Котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација
вторник, 26 август 2008
На седницата одржана на 26.08.2008 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Седмата емисија на обврзници за денационализација.
 
Седмата емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
-        Вид на хартијата од вредност: Седма емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
-         Издавач: Република Македонија;
-         Вкупен износ на емисијата: 30.000.000 евра;
-         Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
-         Број на издадени обврзници во емисијата: 30.000.000;
-         Датум на издавање: 25.08.2008 година;
-         Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 25.08.2008 година;
-         Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2018 година;
-         Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2009 година;
-         Почеток на тргување со обврзниците: 27.08.2008 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
-         ИСИН: MKMINF200D76;
-         Шифра за тргување на Берзата: РМДЕН07.