Привремен прекин на тргувањето со Обврзниците за денационализација
вторник, 26 мај 2009
Согласно дописот од Министерството за финансии на Република Македонија, на 27, 28 и 29 Мај 2009 година (среда, четврток и петок) привремено се прекинува тргувањето со Обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација (I, II, III, IV, V,  VI и VII емисиjа) со шифри на тргување РМДЕН01, РМДЕН02, РМДЕН03, РМДЕН04, РМДЕН05, РМДЕН06 и РМДЕН07, заради исплата на рата и камата на обврзниците.

Тргувањето со Обврзниците издадени од Република Македонија за денационализација ќе продолжи во понеделник, 1 Јуни 2009 година.