Пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза
вторник, 26 април 2022

Известуваме дека Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза, за која е добиена согласност од Комисијата за хартии од вредност со Решение бр. УП1 08-6 од 09.02.2022 година, целосно стапува во сила на 26.04.2022 година.
Пречистениот текст на Правилата за тргување може да се најде на интернет страницата на Берзата, во делот Регулатива/Правила за тргување.