Стопанска Банка АД Битола
среда, 26 март 2003
Стопанска Банка АД Битола Шифра: СБТ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 3.000,00 ДЕН Количина: 3.200 % од основната главнина: 1,07 % Цена по акција (во денари): 3.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 9.600.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка- Купувач: КБ