БЛОК ТРАНСАКЦИИ
петок, 26 декември 2014
Лотарија на Македонија АД Скопје Шифра: LOTO Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 51,03 ЕУР Количина: 5.196 % од основната главнина: 3,22% Цена по акција (во денари): 1.137,00 Вредност на трансакција (во денари):5.907.852,00 МЗТ Енергетика АД Скопје Шифра: ENRG Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Редовен пазар – Слободен Пазар Номинална вредност: 100 ДЕМ Количина: 2.075 % од основната главнина: 11,80% Цена по акција (во денари): 4.768,00 Вредност на трансакција (во денари):9.893.600,00