Котирани рекордни 33 акционерски друштва
четврток, 26 декември 2002
Одборот на директори на својата седница одржана на 26.12.2002 година донесе Одлука за котација на Официјалниот Пазар на Македонската берза АД Скопје на следниве акционерски друштва:1. Тетовска банка АД Тетово- Основна главнина од 518.028.000,00 денари- 146.852 обични акции и 25.824 приоритетни акции по номинална вредност од 3.000,00 денари.2. Тане Цалески АД Кичево - Основна главнина од 2.550.600 ДЕМ- 24.131 обични акции и 1.375 приоритетни акции во сопственост на ПИОМ по номинална вредност од 100 ДЕМ.3. Тајмиште АД Кичево- Основна главнина од 2.634.100 ЕВРА- 23.890 обични акции и 2.451 приоритетна акција во сопственост на ПИОМ по номинална вредност од 100 ДЕМ.4. Рудници Бањани АД Скопје- Основна главнина од 1.637.550 ЕВРА -65.502 обични акции по номинална вредност од 25ЕВРА.5. РЖ Валавница за ленти АД Скопје Основна главнина од 60.011.862 ЕВРА -10.742.326 обични акции и 1.197.373 приоритетни акции по номинална вредност од 5,11 ЕВРА.6. Нико Доага АД Крушево- Основна главнина од 851.000 ЕВРА- 15.678 обични акции и 1.342 приоритетни акции по номинална вредност од 50 ЕВРА.7. Комуна АД Скопје Основна главнина од 7.131.240 ЕВРА-260.452 обични акции и 18.548 приоритетни акции по номинална вредност од 25,56 ЕВРА.8. Ќиро Ќучук АД Велес- Основна главнина од 3.982.964 ЕВРА-25.090 обични акции и 877 приоритетни акции по номинална вредност од 153,38 ЕВРА.9. Јака Табак АД Радовиш- Основна главнина од 5.982.159 ЕВРА- 109.872 обични акции и 7.127 приоритетни акции по номинална вредност од 51,13 ЕВРА.10. Интернешенел хотелс АД Скопје- Основна главнина од 530.554 ЕВРА -530.554 обични акции по номинална вредност од 1ЕВРО.11. Градежен Институт Македонија АД Скопје- Основна главнина од 1.400.000 ДЕМ -12.258 обични акции и 1.742 приоритетни акции по номинална вредност од 100 ДЕМ.12. Евротекс АД Скопје- Основна главнина од 549.450 ЕВРА- 9.349 обични акции и 1.640 приоритетни акции по номинална вредност од 50 ЕВРА.13. Бетон АД Скопје Основна главнина од 11.167.628 ЕВРА- 41.333 обични акции и 2.351 приоритетна акција по номинална вредност од 255,65 ЕВРА.14. Црвена Звезда АД Пехчево Основна главнина од 1.963.530 ЕВРА- 13.448 обични акции и 940 приоритетни акции по номинална вредност од 136,47 ЕВРА.15. Лотарија на Македонија АД Скопје- Основна главнина од 8.241.837 ЕВРА- 134.539 обични акции 5.213 обични акции со попуст резервирани за откуп од вработените и 21.788 приоритетни акции по номинална вредност од 51,03 ЕВРА.16. Макошпед АД Скопје Основна главнина од 788.424.000,00 денари-759.402 обични акции и 29.022 приоритетни акции по номинална вредност од 1.000,00 денари.17. Повардарие АД Неготино- Основна главнина од 4.300.000 ДЕМ-38.283 обични акции и 4.717 приоритетни акции по номинална вредност од 100 ДЕМ.18. Декортекс АД Радовиш- Основна главнина од 3.461.163,50 ЕВРА-14.554 обични акции и 831 приоритетна акција по номинална вредност од 224,97 ЕВРА.19. Жито Вардар АД Велес -Основна главнина од 3.651.850 ЕВРА- 55.339 обични акции и 17.698 приоритетни акции по номинална вредност од 50 ЕВРА.20. Реплек АД Скопје -Основна главнина од 9.572.406 ЕВРА- 16.025 обични акции и 995 приоритетни акции по номинална вредност од 562,42 ЕВРА.21. Европа АД Скопје -Основна главнина од 13.067.959 ЕВРА-246.094 обични акции и 9.489 приоритетни акции по номинална вредност од 51,13 ЕВРА.22. Скопски Пазар АД Скопје -Основна главнина од 5.117.418 ЕВРА-95.466 обични акции и 4.622 приоритетни акции по номинална вредност од 51,13 ЕВРА.23. Алумина АД Скопје -Основна главнина од 15.582.500 ДЕМ-151.334 обични акции и 4.491приоритетни акции по номинална вредност од 100 ДЕМ.24. АДГ Маврово АД Скопје -Основна главнина од 12.692.971,50 ЕВРА-211.012 обични акции и 37.237 приоритетни акции по номинална вредност од 51,13 ЕВРА.25. Тутунов Комбинат АД Куманово -Основна главнина од 8.559.028 ЕВРА-505.721 обични акции и 52.279 приоритетни акции по номинална вредност од 15,34 ЕВРА.26. Табак АД Охрид -Основна главнина од 1.766.300 ДЕМ-17.534 обични акции и 129 приоритетни акции по номинална вредност од 100 ДЕМ.27. Жито Скопје АД Скопје -Основна главнина од 11.363.400 ДЕМ-103.270 обични акции и 4.682 приоритетни акции и 5.682 резервирани приоритетни акции за поранешни сопственици по номинална вредност од 100 ДЕМ.28. Жито Лукс АД Скопје -Основна главнина од 59.684.590 ДЕМ-811.793 обични акции и 13.844 приоритетни акции по номинална вредност од 70 ДЕМ.29. Виор Ростфреи АД Охрид -Основна главнина од 3.900.000 ДЕМ-35.243 обични акции и 3.757 приоритетни акции по номинална вредност од 100 ДЕМ.30. Жито Караорман АД Кичево -Основна главнина од 3.234.560 ЕВРА-11.623 обични акции и 1.012 приоритетни акции по номинална вредност од 256 ЕВРА.31. Винка АД Виница -Основна главнина од 1.863.881 ЕВРА-89.544 обични акции и 8.555 приоритетни акции по номинална вредност од 19 ЕВРА.32. Тутун АД Скопје -Основна главнина од 2.193.927 ЕВРА-61.300 обични акции по номинална вредност од 256 ЕВРА.33. Аутомакедонија АД Скопје -Основна главнина од 3.671.072 ЕВРА-77.947 обични акции и 4.582 приоритетни акции по номинална вредност од 44,48 ЕВРА.Со овие акции на Официјалниот Пазар на Македонската берза АД Скопје ќе се тргува од 09.01.2003 година.