Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 25 април 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 24.04.2019 година Неметали Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-339 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 3 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 24.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Тетекс АД Тетово – 74 обични акции
- Рудници Бањани АД Скопје – 163 обични акции