Блок трансакција
вторник, 25 декември 2018

Ве известуваме дека ja објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 15.966
% од основната главнина: 4,08%
Цена по акција (во денари): 1.882,00
Вредност на трансакција (во денари): 30.048.012,00