БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
понеделник, 24 јули 2017
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Макошпед АД Скопје Шифра: MKSD Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 1.000,00 ДЕН. Количина: 39.090 % од основната главнина: 4,96% Цена по акција (во денари): 193,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.544.370,00