Блок трансакции
вторник, 23 јули 2019

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 300
% од основната главнина: 0,35%
Цена по акција (во денари): 24.600,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.380.000,00


Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 1.238
% од основната главнина: 1,45%
Цена по акција (во денари): 24.600,00
Вредност на трансакција (во денари): 30.454.800,00


Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 190
% од основната главнина: 0,22%
Цена по акција (во денари): 27.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.225.000,00