Блок трансакција
среда, 22 јули 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Макошпед АД Скопје
Шифра: MKSD
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 1.000 МКД
Количина: 38.630
% од основната главнина: 4,90%
Цена по акција (во денари): 150,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.794.500,00