Блок трансакција
понеделник, 22 април 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 55
% од основната главнина: 0,21%
Цена по акција (во денари): 104.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.747.500,00