Измени и дополнувања на Правилата за котација
вторник, 21 август 2018

На 21.08.2018 година почнуваат да важат измените и дополнувањата на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје согласно Одлуката бр.02-830/1 донесена од Одборот на директори на 19.06.2018 година за кои Комисијата за хартии од вредност даде согласност по Решение на бр. УП1 08-33 од 23.07.2018 година.

Пречистениот текст на Правилата за котација на Берзата може да се преземе преку следниот линк.