БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
понеделник, 21 мај 2018
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Стопанска Банка АД Битола Шифра: SBT Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација Номинална вредност: 3.000 МКД Количина: 15.065 % од основната главнина: 3,85% Цена по акција (во денари): 1.520,00 Вредност на трансакција (во денари): 22.898.800,00