Блок трансакција
четврток, 21 март 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 16.019
% од основната главнина: 4,10%
Цена по акција (во денари): 2.892,00
Вредност на трансакција (во денари): 46.326.948,00