Тргувањето со акции на Македонската Берза АД Скопје во прекин
среда, 21 ноември 2001
Поради пренесување на акционерските книги на трговските друштва во Централниот Депозитар за Хартии од Вредност во електронска форма, тргувањето со акции на Македонската Берза АД Скопје ке биде прекинато од 22 Ноември до 10 Декември.