Котација на државни обврзници
среда, 21 октомври 2020

Ве известуваме дека почнувајќи од 22.10.2020 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)    

Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 520.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 52.000
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 15.10.2020
Датум на достасување: 15.10.2030
Каматна стапка: 1,5%
Шифра на тргување: M151030D
ИСИН: MKMINF20GU36
Распоред на тргување: Континуирано тргување

2)    

Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 2.762.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 276.200
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 15.10.2020
Датум на достасување: 15.10.2030
Каматна стапка: 2%
Шифра на тргување: M151030
ИСИН: MKMINF20GU28
Распоред на тргување: Континуирано тргување